College keert schadevergoeding Van Riel niet uit

Door Edo Kooiman
Gepubliceerd: Woensdag 06 Mei 2009
1504 x bekeken
Peter van Riel heeft bezwaar gemaakt tegen het besluit van het college tot het afwijzen van een verzoek voor schadevergoeding.


Hij diende een schadeclaim in voor een bedrag van € 21.000,- .

Van Riel vond dat het college in gebreke was gebleven bij de aanvraag voor een drank- en horecavergunning. Volgens de bezwaarmaker is er sprake van onbehoorlijk bestuur, evenals van moedwillig plichtsverzuim door een ambtenaar.

Voorts zijn volgens hem ten onrechte bepaalde stukken niet in de beoordeling van voorgaande besluiten betrokken.

De zaak werd eerder besproken in de commissie Bezwaarschriften. De commissie meent dat er geen grondslag is voor vergoeding van schade, omdat er sprake is van een geweigerde vergunning.

“De discussie over het al dan niet meewegen van de stukken die hij aanvullend heeft ingediend, is hier niet aan de orde.”

“Het hoort bij de procedure van de geweigerde drank- en horecavergunning.” De commissie steunt Van Riel wel in zijn klacht met betrekking tot de voortdurende overschrijdingen van beslistermijnen.

Zij dringt er daarom opnieuw bij het college op aan alles in het werk te stellen om dergelijke overschrijdingen te voorkomen.

Maar dit leidt niet tot de conclusie dat het bezwaar van Van Riel wordt gehonoreerd. Zeker niet als daarbij in aanmerking wordt genomen dat hij tijdig van het voornemen tot weigering op de hoogte is gesteld.

Als er een nieuwe situatie ontstaat, zal mogelijke schadevergoedingsplicht opnieuw moeten worden beoordeeld.

In de laatste hoorzitting zijn daarover ook geen toezeggingen gedaan.